لیست نهایی نامزدهای انتخابات هیات مدیره و بازرسان خانه مطبوعات و رسانه های ایران

لیست نهایی نامزدهای انتخابات هیات مدیره و بازرسان خانه مطبوعات و رسانه های ایران

 

فایل های خبر
حجم فایل : 1314 KB
حجم فایل : 1035 KB