آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی خانه مطبوعات و رسانه های کشور

بدینوسیله از اعضای محترم مجمع عمومی خانه مطبوعات و رسانه های کشور دعوت می شود در مجمع عمومی عادی این خانه که در روز چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ از ساعت ۹:۳۰ تا ۱۲ به صورت الکترونیک برگزار می شود، شرکت فرمایند.

🔹 آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی خانه مطبوعات و رسانه های کشور
به شماره ثبت ۴۴۲۴۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۷۶۳۷۸
تاریخ انتشار آگهی: ۱۳۹۹/۱۱/۲۰

بدینوسیله از اعضای محترم مجمع عمومی خانه مطبوعات و رسانه های کشور دعوت می شود در مجمع عمومی عادی این خانه که در روز چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ از ساعت ۹:۳۰ تا ۱۲ به صورت الکترونیک برگزار می شود، شرکت فرمایند. 

🔴 تذکر:
در پی پاسخ به استعلام معاونت محترم امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی  از ستاد ملی مقابله با کرونا (که برگزاری مجمع عمومی را به صورت حضوری ممنوع کرده است) و همچنین نظر معاونت محترم حقوقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مجمع عمومی عادی همزمان با انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار خواهد شد.

🔴 دستور جلسه:

🔸 ارائه گزارش عملکرد و تراز مالی

🔸 انتخاب اعضای هیئت مدیره برای مدت سه سال

🔸 انتخاب بازرسان برای مدت یک سال

مراحل برگزاری انتخابات همزمان با مجمع عمومی عادی و ثبت نام نامزدهای عضویت در هیئت مدیره و بازرسان، متعاقبا از طریق معاونت محترم امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به اطلاع اعضای محترم مجمع خواهد رسید.

🔹 هیئت مدیره خانه مطبوعات و رسانه های کشور