اخبار
براساس خانه
برگزاری دوره های آموزشی برگزاری دوره های آموزشی

دوره ای با مدرک معتبر بین المللی دوره کلاس های مرکز مطالعات بعد از 13 سال در یزد برگزار می شود دکتر شکری مدرس برجسته کشور در حوزه روابط عمومی به یزد آمد.

خبر

خانه مطبوعات استان یزد

۱۳۹۷/۰۵/۱۸

fa برگزاری دوره های آموزشی برگزاری دوره های آموزشی دوره ای با مدرک معتبر بین المللی دوره کلاس های مرکز مطالعات بعد از 13 سال در یزد برگزار می شود دکتر شکری مدرس برجسته کشور در حوزه روابط عمومی به یزد آمد. 8/9/2018 1:14:23 PM 1/1/0001 12:00:00 AM خانه مطبوعات http://khanehmatbooat.ir/Media/News/1808/506_1808_PNLBV.jpg http://khanehmatbooat.ir/Media/News/1808/506_1808_PNLBV.jpg خانه مطبوعات
مشارکت در برگزاری جشنواره مطبوعات مشارکت در برگزاری جشنواره مطبوعات

باطلاع کلیه اعضای محترم و مجموعه های فرهنگی استان می رساند خانه مطبوعات یزد در نظر دارد جشنواره مطبوعات را در سال جاری به صورت منطقه ای برگزار نماید. لذا از کلیه افراد و مجموعه هایی که توانایی برگزاری این برنامه و جذب مشارکت ها را دارند درخواست می شود به منظور روند کار این جشنواره و ارائه پیشنهادات، طرح های خود به خانه مطبوعات به آدرس یزد، خیابان امام خمینی کوچه برخوردار ارسال نمایند. تلفن تماس: 36268313

اطلاعیه

خانه مطبوعات استان یزد

۱۳۹۷/۰۵/۱۸

fa مشارکت در برگزاری جشنواره مطبوعات مشارکت در برگزاری جشنواره مطبوعات باطلاع کلیه اعضای محترم و مجموعه های فرهنگی استان می رساند خانه مطبوعات یزد در نظر دارد جشنواره مطبوعات را در سال جاری به صورت منطقه ای برگزار نماید. لذا از کلیه افراد و مجموعه هایی که توانایی برگزاری این برنامه و جذب مشارکت ها را دارند درخواست می شود به منظور روند کار این جشنواره و ارائه پیشنهادات، طرح های خود به خانه مطبوعات به آدرس یزد، خیابان امام خمینی کوچه برخوردار ارسال نمایند. تلفن تماس: 36268313 8/9/2018 1:06:57 PM 1/1/0001 12:00:00 AM خانه مطبوعات http://khanehmatbooat.ir/Media/News/1808/505_1808_HDMGI.jpg http://khanehmatbooat.ir/Media/News/1808/505_1808_HDMGI.jpg خانه مطبوعات
فراخوان مشارکت جشنواره فراخوان مشارکت جشنواره

باطلاع کلیه اعضای محترم و مجموعه های فرهنگی استان می رساند خانه مطبوعات یزد در نظر دارد جشنواره مطبوعات را در سال جاری به صورت منطقه ای برگزار نماید. لذا از کلیه افراد و مجموعه هایی که توانایی برگزاری این برنامه و جذب مشارکت ها را دارند درخواست می شود به منظور روند کار این جشنواره و ارائه پیشنهادات، طرح های خود را تا روز شنبه 13 مرداد به خانه مطبوعات به آدرس یزد، خیابان امام خمینی کوچه برخوردار ارسال نمایند. تلفن تماس: 36268313

اطلاعیه

خانه مطبوعات استان یزد

۱۳۹۷/۰۵/۱۰

fa فراخوان مشارکت جشنواره فراخوان مشارکت جشنواره باطلاع کلیه اعضای محترم و مجموعه های فرهنگی استان می رساند خانه مطبوعات یزد در نظر دارد جشنواره مطبوعات را در سال جاری به صورت منطقه ای برگزار نماید. لذا از کلیه افراد و مجموعه هایی که توانایی برگزاری این برنامه و جذب مشارکت ها را دارند درخواست می شود به منظور روند کار این جشنواره و ارائه پیشنهادات، طرح های خود را تا روز شنبه 13 مرداد به خانه مطبوعات به آدرس یزد، خیابان امام خمینی کوچه برخوردار ارسال نمایند. تلفن تماس: 36268313 8/1/2018 11:20:20 PM 1/1/0001 12:00:00 AM خانه مطبوعات http://khanehmatbooat.ir/Media/News/1808/484_1808_QWYST.jpg http://khanehmatbooat.ir/Media/News/1808/484_1808_QWYST.jpg خانه مطبوعات
فراخوان مشارکت جشنواره

اطلاعیه

خانه مطبوعات استان یزد

فراخوان مشارکت جشنواره

باطلاع کلیه اعضای محترم و مجموعه های فرهنگی استان می رساند خانه مطبوعات یزد در نظر دارد جشنواره مطبوعات را در سال جاری به صورت منطقه ای برگزار نماید. ....

۱۳۹۷/۰۵/۱۰

fa فراخوان مشارکت جشنواره فراخوان مشارکت جشنواره باطلاع کلیه اعضای محترم و مجموعه های فرهنگی استان می رساند خانه مطبوعات یزد در نظر دارد جشنواره مطبوعات را در سال جاری به صورت منطقه ای برگزار نماید. لذا از کلیه افراد و مجموعه هایی که توانایی برگزاری این برنامه و جذب مشارکت ها را دارند درخواست می شود به منظور روند کار این جشنواره و ارائه پیشنهادات، طرح های خود را تا روز شنبه 13 مرداد به خانه مطبوعات به آدرس یزد، خیابان امام خمینی کوچه برخوردار ارسال نمایند. تلفن تماس: 36268313 8/1/2018 11:20:20 PM 1/1/0001 12:00:00 AM خانه مطبوعات http://khanehmatbooat.ir/Media/News/1808/484_1808_QWYST.jpg http://khanehmatbooat.ir/Media/News/1808/484_1808_QWYST.jpg خانه مطبوعات
برگزاری دوره های آموزشی

خبر

خانه مطبوعات استان یزد

برگزاری دوره های آموزشی

دوره ای با مدرک معتبر بین المللی دوره کلاس های مرکز مطالعات بعد از 13 سال در یزد برگزار می شود دکتر شکری مدرس برجسته کشور در حوزه روابط عمومی به یز....

۱۳۹۷/۰۵/۱۸

fa برگزاری دوره های آموزشی برگزاری دوره های آموزشی دوره ای با مدرک معتبر بین المللی دوره کلاس های مرکز مطالعات بعد از 13 سال در یزد برگزار می شود دکتر شکری مدرس برجسته کشور در حوزه روابط عمومی به یزد آمد. 8/9/2018 1:14:23 PM 1/1/0001 12:00:00 AM خانه مطبوعات http://khanehmatbooat.ir/Media/News/1808/506_1808_PNLBV.jpg http://khanehmatbooat.ir/Media/News/1808/506_1808_PNLBV.jpg خانه مطبوعات
ورزش صبحگاهی اهالی رسانه
ورزش صبحگاهی اهالی رسانه

آغاز برنامه های هفته خبرنگار با حضور گروهی از اهالی رسانه استان در برنامه زنده صبحگاهی شبکه یزد ⭕️ شرکت کنندگان ضمن انجام ورزش صبحگاهی در سخنانی به موضوع خبرنگار و اطلاع رسانی پرداختند

خبر

خانه مطبوعات استان یزد

۱۳۹۷/۰۵/۱۸

fa ورزش صبحگاهی اهالی رسانه ورزش صبحگاهی اهالی رسانه آغاز برنامه های هفته خبرنگار با حضور گروهی از اهالی رسانه استان در برنامه زنده صبحگاهی شبکه یزد ⭕️ شرکت کنندگان ضمن انجام ورزش صبحگاهی در سخنانی به موضوع خبرنگار و اطلاع رسانی پرداختند 8/9/2018 1:18:12 PM 1/1/0001 12:00:00 AM خانه مطبوعات http://khanehmatbooat.ir/Media/News/1808/508_1808_VRXGK.jpg http://khanehmatbooat.ir/Media/News/1808/508_1808_VRXGK.jpg خانه مطبوعات
اهم فعالیت های خانه مطبوعات استان یزد در یکسال گذشته
اهم فعالیت های خانه مطبوعات استان یزد در یکسال گذشته

جشنواره پرواز بادبادکها به مناسبت روز خبرنگار (همراه با جوایز ارزنده) ⭕️ با موضوع (رسانه، روزنامه، خبر) کاغذباد بسازید، در کنار هم به آسمان بفرستیم

اطلاعیه

خانه مطبوعات استان یزد

۱۳۹۷/۰۵/۱۸

fa اهم فعالیت های خانه مطبوعات استان یزد در یکسال گذشته اهم فعالیت های خانه مطبوعات استان یزد در یکسال گذشته جشنواره پرواز بادبادکها به مناسبت روز خبرنگار (همراه با جوایز ارزنده) ⭕️ با موضوع (رسانه، روزنامه، خبر) کاغذباد بسازید، در کنار هم به آسمان بفرستیم 8/9/2018 1:16:20 PM 1/1/0001 12:00:00 AM خانه مطبوعات http://khanehmatbooat.ir/Media/News/1808/507_1808_OXCGC.jpg http://khanehmatbooat.ir/Media/News/1808/507_1808_OXCGC.jpg خانه مطبوعات
برگزاری دوره های آموزشی
برگزاری دوره های آموزشی

دوره ای با مدرک معتبر بین المللی دوره کلاس های مرکز مطالعات بعد از 13 سال در یزد برگزار می شود دکتر شکری مدرس برجسته کشور در حوزه روابط عمومی به یزد آمد.

خبر

خانه مطبوعات استان یزد

۱۳۹۷/۰۵/۱۸

fa برگزاری دوره های آموزشی برگزاری دوره های آموزشی دوره ای با مدرک معتبر بین المللی دوره کلاس های مرکز مطالعات بعد از 13 سال در یزد برگزار می شود دکتر شکری مدرس برجسته کشور در حوزه روابط عمومی به یزد آمد. 8/9/2018 1:14:23 PM 1/1/0001 12:00:00 AM خانه مطبوعات http://khanehmatbooat.ir/Media/News/1808/506_1808_PNLBV.jpg http://khanehmatbooat.ir/Media/News/1808/506_1808_PNLBV.jpg خانه مطبوعات
مشارکت در برگزاری جشنواره مطبوعات
مشارکت در برگزاری جشنواره مطبوعات

باطلاع کلیه اعضای محترم و مجموعه های فرهنگی استان می رساند خانه مطبوعات یزد در نظر دارد جشنواره مطبوعات را در سال جاری به صورت منطقه ای برگزار نماید. لذا از کلیه افراد و مجموعه هایی که توانایی برگزاری این برنامه و جذب مشارکت ها را دارند درخواست می شود به منظور روند کار این جشنواره و ارائه پیشنهادات، طرح های خود به خانه مطبوعات به آدرس یزد، خیابان امام خمینی کوچه برخوردار ارسال نمایند. تلفن تماس: 36268313

اطلاعیه

خانه مطبوعات استان یزد

۱۳۹۷/۰۵/۱۸

fa مشارکت در برگزاری جشنواره مطبوعات مشارکت در برگزاری جشنواره مطبوعات باطلاع کلیه اعضای محترم و مجموعه های فرهنگی استان می رساند خانه مطبوعات یزد در نظر دارد جشنواره مطبوعات را در سال جاری به صورت منطقه ای برگزار نماید. لذا از کلیه افراد و مجموعه هایی که توانایی برگزاری این برنامه و جذب مشارکت ها را دارند درخواست می شود به منظور روند کار این جشنواره و ارائه پیشنهادات، طرح های خود به خانه مطبوعات به آدرس یزد، خیابان امام خمینی کوچه برخوردار ارسال نمایند. تلفن تماس: 36268313 8/9/2018 1:06:57 PM 1/1/0001 12:00:00 AM خانه مطبوعات http://khanehmatbooat.ir/Media/News/1808/505_1808_HDMGI.jpg http://khanehmatbooat.ir/Media/News/1808/505_1808_HDMGI.jpg خانه مطبوعات
فراخوان مشارکت جشنواره
فراخوان مشارکت جشنواره

باطلاع کلیه اعضای محترم و مجموعه های فرهنگی استان می رساند خانه مطبوعات یزد در نظر دارد جشنواره مطبوعات را در سال جاری به صورت منطقه ای برگزار نماید. لذا از کلیه افراد و مجموعه هایی که توانایی برگزاری این برنامه و جذب مشارکت ها را دارند درخواست می شود به منظور روند کار این جشنواره و ارائه پیشنهادات، طرح های خود را تا روز شنبه 13 مرداد به خانه مطبوعات به آدرس یزد، خیابان امام خمینی کوچه برخوردار ارسال نمایند. تلفن تماس: 36268313

اطلاعیه

خانه مطبوعات استان یزد

۱۳۹۷/۰۵/۱۰

fa فراخوان مشارکت جشنواره فراخوان مشارکت جشنواره باطلاع کلیه اعضای محترم و مجموعه های فرهنگی استان می رساند خانه مطبوعات یزد در نظر دارد جشنواره مطبوعات را در سال جاری به صورت منطقه ای برگزار نماید. لذا از کلیه افراد و مجموعه هایی که توانایی برگزاری این برنامه و جذب مشارکت ها را دارند درخواست می شود به منظور روند کار این جشنواره و ارائه پیشنهادات، طرح های خود را تا روز شنبه 13 مرداد به خانه مطبوعات به آدرس یزد، خیابان امام خمینی کوچه برخوردار ارسال نمایند. تلفن تماس: 36268313 8/1/2018 11:20:20 PM 1/1/0001 12:00:00 AM خانه مطبوعات http://khanehmatbooat.ir/Media/News/1808/484_1808_QWYST.jpg http://khanehmatbooat.ir/Media/News/1808/484_1808_QWYST.jpg خانه مطبوعات
معرفی هیات رییسه سنی برای برگزاری مجمع عمومی
معرفی هیات رییسه سنی برای برگزاری مجمع عمومی

بدین وسیله هیات رییسه برگزاری هر دو مجمع عمومی عادی و فوق العاده مشتمل بر آقایان محمدمسعود ارکان بعنوان رییس، محمدابراهیم علیخانی بعنوان نایب رییس، محمدرضا حایری زاده بعنوان ناظر، جواد آذرنگار بعنوان ناظر و احمد شبانی بعنوان منشی معرفی میگردند.

خبر

خانه مطبوعات استان یزد

۱۳۹۷/۰۴/۳۰

fa معرفی هیات رییسه سنی برای برگزاری مجمع عمومی معرفی هیات رییسه سنی برای برگزاری مجمع عمومی بدین وسیله هیات رییسه برگزاری هر دو مجمع عمومی عادی و فوق العاده مشتمل بر آقایان محمدمسعود ارکان بعنوان رییس، محمدابراهیم علیخانی بعنوان نایب رییس، محمدرضا حایری زاده بعنوان ناظر، جواد آذرنگار بعنوان ناظر و احمد شبانی بعنوان منشی معرفی میگردند. 7/21/2018 11:57:24 PM 1/1/0001 12:00:00 AM خانه مطبوعات http://khanehmatbooat.ir/Media/News/1807/440_1807_SFLRL.jpg http://khanehmatbooat.ir/Media/News/1807/440_1807_SFLRL.jpg خانه مطبوعات
اساسنامه خانه مطبوعات و رسانه های استان یزد
اساسنامه خانه مطبوعات و رسانه های استان یزد

اطلاعیه

خانه مطبوعات استان یزد

۱۳۹۷/۰۴/۳۰

fa اساسنامه خانه مطبوعات و رسانه های استان یزد اساسنامه خانه مطبوعات و رسانه های استان یزد 7/21/2018 11:19:37 PM 1/1/0001 12:00:00 AM خانه مطبوعات http://khanehmatbooat.ir/Media/News/1807/439_1807_QHVEH.jpg http://khanehmatbooat.ir/Media/News/1807/439_1807_QHVEH.jpg خانه مطبوعات
عملکرد یکساله مالی خانه مطبوعات استان یزد
عملکرد یکساله مالی خانه مطبوعات استان یزد

اطلاعیه

خانه مطبوعات استان یزد

۱۳۹۷/۰۴/۲۹

fa عملکرد یکساله مالی خانه مطبوعات استان یزد عملکرد یکساله مالی خانه مطبوعات استان یزد 7/20/2018 9:42:13 PM 1/1/0001 12:00:00 AM خانه مطبوعات http://khanehmatbooat.ir/Media/News/1807/417_1807_NCOYR.jpg http://khanehmatbooat.ir/Media/News/1807/417_1807_NCOYR.jpg خانه مطبوعات
اهم فعالیت های خانه مطبوعات استان یزد در یکسال گذشته
اهم فعالیت های خانه مطبوعات استان یزد در یکسال گذشته

اطلاعیه

خانه مطبوعات استان یزد

۱۳۹۷/۰۴/۲۹

fa اهم فعالیت های خانه مطبوعات استان یزد در یکسال گذشته اهم فعالیت های خانه مطبوعات استان یزد در یکسال گذشته 7/20/2018 9:23:07 PM 1/1/0001 12:00:00 AM خانه مطبوعات http://khanehmatbooat.ir/Media/News/1807/415_1807_AWGDX.jpg http://khanehmatbooat.ir/Media/News/1807/415_1807_AWGDX.jpg خانه مطبوعات
فعالیت های کمیته رفاهی خانه مطبوعات یزد
فعالیت های کمیته رفاهی خانه مطبوعات یزد

خبر

خانه مطبوعات استان یزد

۱۳۹۷/۰۴/۲۹

fa فعالیت های کمیته رفاهی خانه مطبوعات یزد فعالیت های کمیته رفاهی خانه مطبوعات یزد 7/20/2018 7:54:43 PM 1/1/0001 12:00:00 AM خانه مطبوعات http://khanehmatbooat.ir/Media/News/1807/413_1807_XTZWC.jpg http://khanehmatbooat.ir/Media/News/1807/413_1807_XTZWC.jpg خانه مطبوعات
   «  ۱  ۲  ۳  ۴  ۵  ۶  »  »|